Prekių katalogas

Taisyklės

 • I. Bendrosios nuostatos
  1. EkoMarket.lt el. parduotuvė priklauso UAB “Ekomarket”: įm. kodas 300121250, adresas Sodo g. 12, Leonpolio km., Ukmergės raj., tel.: +370 687 47460. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ekomarket.lt Parduotuvėje.
  2. EkoMarket.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles atsižvelgiant į įstatymų ar teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams, nurodydami paskutinės jų redakcijos datą. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.
  3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis pažymėdamas „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas. Todėl visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

  4. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  II. Privatumo politika
  1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti, įvedant visą informaciją kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui.
  2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
  3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardutuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
  4. Klientas, prisijungęs prie Ekomarket.lt, atskiru pranešimu – iššokančiu papildomu langu yra informuojamas bei patvirtina/atsisako, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
  5. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi tam, kad galėtume priimti, administruoti ir įvykdyti prekių užsakymus, įskaitant (bet neapsiribojant) apdoroti mokėjimus, pristatyti prekes, priimti grąžinimus, išrašyti sąskaitas ir kt. Asmens duomenys yra tvarkomi laikantis nustatytų įstatymų. Pirkėjui pažymėjus „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“ ir pateikus užsakymą yra laikoma, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis ir su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu bei patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
  6. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

  III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
  1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
  2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
  3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir pristatymo kaina.
  4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti pažymėdamas „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“ prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
  5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą, nurodytą VI skyr. 1 punkto b dalyje. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.
  6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
  7. Parduotuvė gavusi automatinį sistemos pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą arba pateikė patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą, pradeda vykdyti užsakymą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas nedelsiant, Parduotuvei apie tai patvirtinant Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu.
  8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje dveji metai nuo paskutinio užsakymo ar kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros.
  9. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis pažymėdamas „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“ ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių Parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių Parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
  10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

  IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
  1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
  2. Prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo atspalviu, forma ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir atspalvio dėl pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės atspalvio, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Parduotuvės ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Parduotuvė atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
  3. Klientui elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
  4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
  5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas turi nedelsiant, pastebėjęs neatitikimus, pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o Parduotuvė įsipareigoja užsakymo neatitikimus tvarkyti LR Civiliniame Kodekse nustatyta tvarka
  6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
  6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.
  6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
  6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
  6.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

  V. Prekių grąžinimas
  1. Pirkėjas turi teisę, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos, taip pat iki prekių pristatymo nutraukiant nuotoliniu būdu sudarytą sutartį, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz. sutarčių dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas).
  Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso 6.228 10 straipsnio 2 dalies nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės: a) pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; b) greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; c) supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po atsiėmimo ar pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; d) supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuoti po atsiėmimo ar pristatymo; e) laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.
  2. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:
  Reikia būtinai susisiekti el. paštu info@ekomarket.lt. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.
  Prisegti pirkimo įrodymą.
  3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantiniuose dokumentuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų, t.y, įstatyminė garantija. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  4. Tinkamos kokybės prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, į Parduotuvę privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@ekomarket.lt. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl greitai gendančių prekių kokybės, kartu pateikia kasos aparato kvitą ar pirkimo–pardavimo kvitą arba kitą prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ar kitą dokumentą) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas), rekomenduojama pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.
  5. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą atsakymą.

  VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai
  1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu:
  a) naudodamasis elektronine bankininkyste;
  b) grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo metu.
  2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti Parduotuvei gavus apmokėjimą arba patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą už prekes. Priešingu atveju, gali keistis prekių pristatymo terminas į ką Pirkėjas privalo atkreipti dėmesį.

  VII. Prekių pristatymas
  1. Pirkėjui suformavus prekių krepšelį bei užpildžius pirkėjo duomenis, Parduotuvė pateikia prekių pristatymo būdo pasirinkimą su nurodyta prekių pristatymo data ir laiku.
  2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į tai, kad Parduotuvė pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko ribose. Išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių Parduotuvė negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, Parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Jeigu prekių pristatymas vėluoja ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, o Parduotuvė įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 d. d. po Sutarties atsisakymo. Parduotuvė nereikalaus mokėti papildomai, jeigu pakaitinė prekė yra brangesnė, taip pat įsipareigoja grąžinti skirtumą taip pirminės ir pakaitinės prekės.
  3. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
  4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir įteiktos ten esančiam asmeniui remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  5. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja paskambinti Klientui, kai prekė bus paruošta.
  6. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos dviem būdais:
  1) Kurjeris;
  2) Atsiėmimas įmonės būstinėse.
  7. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

  VIII. Kitos nuostatos
  1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@ekomarket.lt arba telefonu Nr. +370 687 47460.
  2. Sutartis sudaroma (jei yra reikalinga), vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.
  3. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
  4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, https://www.vvtat.lt O dėl maisto produktų kokybės galima kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba pranešti apie nekokybiškus maisto produktus užpildant anketą nuorodoje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/kontrole/praneskite-apie-nekokybiskus-maisto-produktus.

  Paskutinė taisyklių redakcija 2022 01 26